Moje konto Moje konto

Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca zapewnia o dobrej jakości sprzedawanego w sklepie internetowym sprzętu i udziela nabywcy sprzętu gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu.

2. Gwarancja dotyczy sprzętu zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Okres gwarancji wskazany jest w Sklepie internetowym w zakładce Dodatkowe informacje na stronie danego produktu i liczony jest od daty zakupu sprzętu w sklepie internetowym potwierdzonego fakturą VAT.

4. Zakupione w sklepie internetowym produkty powinny zostać zamontowane/zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu nabywca powinien przesłać zgłoszenie reklamacji do sprzedawcy na adres:  30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 245, mail biuro@hvac4u.pl. Dokonując zgłoszenia nabywca proszony jest o wskazanie następujących informacji: nazwa sprzętu, model seryjny, data zakupu i nr faktury VAT, wskazanie czy sprzęt został instalowany/montowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych, opis objawów niepoprawnej pracy sprzętu i namiary zwrotne na nabywcę.

6. Po wykryciu usterki sprzętu nabywca proszony jest do niezwłoczne zgłoszenie sprzedawcy usterki i niezwłoczne przekazanie sprzętu do sprzedawcy celem serwisu, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.

7. Ujawnione w czasie gwarancji wady sprzętu będą usuwane w okresie gwarancji bezpłatnie, w możliwie krótkim czasie nieprzekraczającym 14 dni od daty przyjęcia sprzętu przez sprzedawcę. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przesunięciu, o czym nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

8. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie do sprzedawcy sprzętu w stanie kompletnym (tj. wraz z dodatkowym wyposażeniem i opakowaniem), wraz ze wskazaniem danych opisanych w pkt. 5. powyżej i kopią dowodu potwierdzającego sprzedaż sprzętu przez sprzedawcę.

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy reklamacja była nieuzasadniona.

10. Sprzedawca odpowiada tylko za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia, powstałe po sprzedaży sprzętu, z innych przyczyn, w szczególności:

a) uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu/instalacji, konfiguracji (także spowodowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych), transportu lub przechowywania;

b) wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakami terrorystycznymi, nieprawidłowym napięciem sieci elektrycznej, lub inna klęską żywiołową, czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Sprzedawcę, w tym za uszkodzenia chemiczne i mechaniczne;

c) szkody i usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu;

d) niepoprawności działania sprzętu po rozbudowie i współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich, nie rekomendowanych przez sprzedawcę.

11. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, uszkodzeń oprogramowania;

b) uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnie znanych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, elektrycznego, stosowania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy nabywcy;

c) czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi i wymogami eksploatacyjnymi, zobowiązany jest użytkownik (np. okresowe czyszczenie, okresowa wymiana baterii);

d) materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. baterie, akumulatory, itp.);

e) uszkodzenia mechanicznego lub utraty dołączonych przez producenta nośników i nalepek licencyjnych wszelkiego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

12. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę:

a) naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych lub zatarcia numerów seryjnych;

b) wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

c) uszkodzeń powstałych w sytuacjach opisanych w ust. 6. oraz w ust. 10 niniejszym warunków gwarancji.

13.  Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy w stosunku do sprzedawcy wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Prosimy take o zapoznanie się z dokumentami technicznymi załączonymi do produktów, o ile takie zostały dołączone.

Nabywca proszony jest o zapoznanie się z zamieszczonymi tam dokumentami.